پیگیری سفارش

برای دریافت کد پیگیری مرسوله، بعد از ورود به حساب کاربری خود، از قسمت “سفارشات من“، بر روی گزینه “نمایش” سفارش مربوطه کلیک کنید و بعد از ورود به صفحه جزئیات سفارش، کد پیگیری ای که در زیر “مشخصات سفارش” نوشته شده است را کپی کرده روی دکمه زیر کلیک کنید تا وارد سامانه رهگیری شوید:

نکته: اگر در قسمت “سفارشات من”، صفحه جزئیات سفارش مربوطه، زیر “مشخصات سفارش” پیام تحویل به اداره پست، به همراه تاریخ ارسال مرسوله و کد پیگیری پستی وجود نداشت، به این معناست که هنوز مرسوله از انبار به اداره پست تحویل داده نشده است!